Katılım Sigortacılığı

Ülkemizde Katılım Sigortası ismiyle anılan Tekâfül, yardımlaşma usulüyle yapılan karşılıklı sigortadır.

Genel Bilgiler Şirket Uygulamaları Danışma Komitesi

Şirketin Uyguladığı Model

Katılım Emeklilik tüm çalışmalarında faizsiz sigortacılık ve Katılım sigortacılık prensipleri ile çalışmaktadır. Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin faaliyet gösterdiği bireysel emeklilik, sağlık, hayat ve ferdi kaza branşlarındaki en önemli ilkesi bütün operasyon ve anlaşmalarında katılım prensibine gösterdiği titizliktir. Şirketimiz katılım sigortacılığı prensiplerini özenle uygulamaktadır. 

Şirketimizin uyguladığı model de katkı priminin ve sigorta sözleşmelerinin sigortalılar arasındaki yardımlaşma ve kefilleşme (teavün ve tekâfül) hizmetinin organizasyonu amacıyla alınması ve düzenlenmesi ana amaçtır. Sigortacılık mevzuatına ve tarife tasdikine uygun şekilde katkı primlerinden alınan kesintiler ile verilen sigorta teminatlarına yönelik sigorta sözleşmelerinde ve bilgilendirmelerde sigortalıya karşı şeffaf, güvenilir ve açık olunması önemli prensiplerimizdendir. 

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ’nin Katılım Sigortacılığında uyguladığı model, yapmış olduğu sigortacılık organizasyonuyla ilgili olarak verilen hizmete karşılık belirli bir ücret ile tahsil edilen primlerin yatırım işlemlerini yönetme karşılığında oluşan gelirler üzerinden de belirli bir pay alması şeklinde olan Vekâlet /Mudarebe Karması (Hibrit) Modelidir. 

Vekâlet/Mudarebe Karması (Hibrit) Model: Şirketin, risk fonu yönetimi ile sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemler karşılığında vekâlet ücreti aldığı, teknik karın tamamının katılımcılara dağıtıldığı fakat yatırım karının katılımcı ile şirket arasında önceden belirlenmiş bir oran üzerinden paylaşıldığı modeli, 

 • Vekâlet ücret oranı faaliyet gösterilen sigortacılık branşları ve ürünlerimiz bazında değişkenlik göstermekte olup oran ilgili ürüne ait Sigorta Bilgilendirme Formlarında katılımcılarımıza açık ve şeffaf olarak belirtilmektedir. 
 • Katılımcı risk fonunun yatırım gelirleri üzerinden şirketimizin uyguladığı Mudarebe ücret oranı da Sigorta Bilgilendirme Formlarında belirtilmektedir.

Katılım Sigortacılığı Uygulanan Branşlar

Şirketimiz, Katılım Sigortacılığı faaliyetlerini ruhsatı bulunduğu Hayat, Ferdi Kaza, Hastalık/Sağlık, BES ve OKS branşlarında sürdürmektedir.

Yıllar İtibariyle Yatırım Alanları

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. katılım sigortacılığı esasına göre çalışma prensipleri dâhilinde Katılımcı Risk Fonunda tüm yatırımlarını faizsiz enstrümanlara yapmakta ve ayrıca konusunda uzman bir Danışma Komitesinden yatırım yapılacak alanlar konusunda görüş almaktadır. Mevcut Katılımcı Risk fonu Katılım bankaları bünyesinde açılan Katılım Hesapları ile Kira Sertifikalarına (Sukuk) yatırım yapmaktadır.

Teknik ve Mali İstatistikler

Bakiye İadesi

Şirketimiz Danışma Komitesi tarafından onaylanan kurallar çerçevesinde Katılımcı Risk Fonu kurulması, buna ait hesabın işletilmesi, buradan yapılacak tüm ödemelere ilişkin “Katılımcı Risk Fonu Uygulama Esasları” hazırlanmış ve uygulamaya geçilmiştir.

Bakiye tutarı sene sonları yapılan aktüeryal değerleme çalışmaları sonucu belirlenmektedir. Katılımcı Risk fonunun katılımcıların tazminat taleplerini karşılayabilecek yeterlilikte olması ve şirketin faaliyetlerinin sağlıklı biçimde devam ettirilmesi önemli kriterlerdir. Bu çerçevede hesaplanan Risk Fonu Bakiyesi gelecek dönemlerde karşılaşılabilecek tazminat taleplerinin ve Risk Fonuna ait masrafların karşılanabilmesi amacı ile Katılımcı Risk Fonu bünyesinde muhafaza edilmektedir. Bununla birlikte sonraki yıllarda dönem sonunda artı bir gelir oluşması durumunda, bu gelir her sigortalının katılımı nispetinde, Danışma Komitesi tarafından onaylanan esaslar ve hesaplamalar doğrultusunda katılımcıya tamamen veya kısmen iade edebilir.

Yıllar itibari ile Risk Fonu bakiyesi değerleri aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

Katılım Reasüransı

Reasürans, sigorta şirketlerinin sigorta faaliyetleri ile üzerlerine aldıkları riskleri bu riskleri üstlenecek başka şirketlere (reasürans şirketlerine) tamamen veya kısmen devrederek yükümlülüklerini paylaşmasıdır. Bu şekilde sigorta şirketleri sundukları güvenceyi genişletme imkanına sahip olmaktadırlar.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. hayat ve kaza sigortaları branşındaki sigortalarının katılım reasüransı/reasürans işlemlerinde, dünyanın en büyük reasürans şirketlerinden Reinsurance Group of America (RGA) ile çalışmaktadır. Faizsiz sigortacılık alanında çalışan şirketimiz, RGA’in İslami finans prensipleri ile çalışan RGA Global Retakaful Malezya firması ile katılım reasüransı sözleşmeleri düzenlenmiştir.

Yıllık olarak yaptığımız katılım reasüransı anlaşmaları sayesinde hayat sigortaları ve kaza branşında geniş kapsamlı güvenceleri müşterilerimize sunabilmekteyiz.

Reasürörümüz hem ülkemizde hem de yurtdışında tanınan ve güvenilen, köklü geçmişe sahip, güçlü sermayeli bir kuruluştur. Reasürörümüzün yurtdışındaki bağımsız uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından yüksek derecelerle değerlendirilmektedir. Hayat sigortacılığı alanında spesifik olarak tecrübesi olan şirket 26 ülkede faaliyet göstermekte olup “Dünyanın en iyi reasürans şirketi” ödülüne de sahiptir. Şirketin rating notları şu şekildedir;

Yıllık olarak yaptığımız katılım reasüransı anlaşmaları sayesinde hayat, ferdi kaza ve sağlık branşında geniş kapsamlı güvenceleri müşterilerimize sunabilmekteyiz.

Likidite Uygulamaları

Karz, Katılım Sigortacılığı Mevzuatındaki kullanım şekliyle Likidite İmkânı, Katılımcı risk fonunun yasal ve idari yükümlülüklerini yerine getirme hususunda yetersiz kalması halinde şirketin, yaşanan açığı fonlama yoluyla kapatmasına verilen isimdir. Şirket açığın kapatılması için fona verdiği bu tutarı karşılıksız verebileceği gibi sonradan fonda oluşacak pozitif bakiyeden geri almak suretiyle borç olarak da verebilir.

Şirketimiz, oluşan açığın telafisi için fona verdiği borcu, fonun ilerleyen dönemlerdeki fazlalığından herhangi bir ek bedel talep etmeden geri almaktadır.

Risk Fonunun Gelir ve Harcama Kalemleri

Şirketimiz Katılımcı Risk Fonu’nun Gelir ve Giderleri dönem içinde aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır.

Gelir Kalemleri (A)

 • Alınan Katkı Primi
 • Ödenen Tazminatta Katılım Reasürans (Retekâfül) Payı
 • Alınan Katılım Reasürans (Retekâfül) Komisyonu
 • Yatırım Gelirleri (Net - Vergi ve Şirket Payı düşülmüş)
 • Diğer Teknik Gelirler

Gider Kalemleri (B)

 • Ödenen Katılım Reasüransı (Retekâfül) Primi
 • Ödenen Tazminatlar
 • Toplam Vekalet Ücretleri (Acente Komisyonu Dahil)
 • Toplam Teknik Karşılıklar Değişimi (Net)
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı Değişimi (Net)
 • Aktüeryal Matematik Karşılıklar Değişimi (Net)
 • Muallak Tazminat Karşılıkları Değişimi (Net)
 • Dengeleme Karşılığı Değişimi (Net)
 • Devam Eden Riskler Karşılığı Değişimi (Net)
 • Diğer Teknik Giderler
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler
 • Önceki yıldan devreden Karz (varsa)

Yatırım Geliri : Bir takvim yılına ait katılımcı risk fonuna ait yatırım geliridir.

Gelecekteki öngörülemeyen riskler için risk fonu bakiye sonuçları üzerinden ayrıca ek ihtiyat fonu ayrılabilinir.