Katılım Sigortacılığı

Ülkemizde Katılım Sigortası ismiyle anılan Tekâfül, yardımlaşma usulüyle yapılan karşılıklı sigortadır.

“Katılım” veya “tekafül” sigortacılığı olarak kullanılan tanım Türkiye’de çoğunlukla katılım sigortacılığı olarak kullanılmaktadır. Arapçadan gelen ‘tekâfül’, “karşılıklı garanti vermek”, “birbirine kefil olmak” anlamlarına gelmektedir. Bu sigortanın temel amacı sigortalıların karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma amacı ile bir araya gelmesi ve toplanan katkı paylarının riske maruz kalan kişiler tarafından kullanılmasıdır. Katılım sigortacılığı; değişik fertlerin birleşerek, içlerinden zarara maruz kalan katılımcıların zararının tazmin edilmesi üzerine yaptıkları bir yardımlaşmadır. Bu sistemde toplanan paralar yardımlaşma sandığı olarak adlandırılan prim havuzunda birikir ve üye olan kişilerden (poliçe sahipleri) riskli durumda olanların zararları bu havuzdan tazmin edilir.

Katılım Sigortacılığı Sistemi’nin temel ilkeleri şunlardır;

 • Yardımlaşma unsurunun/amacının bulunması,
 • Primlerin toplandığı havuzun poliçe sahiplerine ait olması, şirkete ait bir mülkiyetin bulunmaması,
 • Sermayedar ve sigortalılardan toplanan primlerin faizsiz ve Danışma Kurulu onayından geçmiş piyasa araçlarında (katılma hesapları, Kamu ve Özel Sektör Sukukları, BIST Katılım Endeksi, kıymetli metaller, altın, döviz vb.) değerlendirilmesi,
 • Sigorta teminatı verilen konularda seçici davranılması,
 • Fıkıh alanında ihtisas sahibi bir danışma heyetinden hizmet alınması.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş’nin faaliyet gösterdiği hayat ve ferdi kaza branşlarındaki en önemli ilkesi, bütün operasyon ve anlaşmalarında katılım prensibine gösterdiği titizliktir.

Bu bağlamda,

 • Katılım Sigortası priminin ve sigorta sözleşmelerinin sigortalılar arasındaki yardımlaşma ve kefilleşme (teavün ve tekafül) hizmetinin organizasyonu amacıyla alınması ve düzenlenmesi,
 • Sigortacılık mevzuatına ve tarife tasdikine uygun şekilde primlerden alınan kesintiler (gider payı, acente komisyonu, erken ayrılma/fesih kesintisi vb.) ile verilen sigorta teminatlarına yönelik sigorta sözleşmelerinde ve bilgilendirmelerde sigortalıya karşı şeffaf, güvenilir ve açık olunması,
 • Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ’nin yapmış olduğu sigortacılık organizasyonuyla ilgili olarak, verilen hizmet için belirli bir ücret ile tahsil edilen primlerin yatırım işlemlerini yönetme karşılığında oluşan gelirler üzerinden belirli bir pay alması,
 • Katılım Sigortası Primlerinden vekalet ücretleri düşüldükten sonra kalan tutarlar ile Katılımcı Havuzu oluşturulması,
 • Tazminat ödemelerinin Katılımcı Havuzu’ndan gerçekleştirilmesi ve Katılımcı Havuzu’nda yeterli bakiye olmaması durumunda Katılımcı Havuzu lehine borç (Karz-ı Hasen) alınması,
 • Sigortacılık risklerinin yönetiminde İslami Finans prensiplerine göre çalışan Retekâfül (reasürans) şirketlerinin korumalarından ve hizmetlerinden faydalanılması, bunların yetersiz kalması durumunda diğer reasürans şirketlerinden de hizmet alınması,
 • Şirketin öz sermayesi ile sigortalılardan tahsil edilen primlerin şirketin Danışma Kurulu tarafından onaylanan ve İslami Finans prensiplerine uygun yatırım enstrümanları ile değerlendirilmesi,
 • Sigortalının/Sigorta ettirenin ödediği sigorta primleri, aynı dönemdeki ve aynı branş altındaki diğer tüm sigortalı/sigorta ettirenlerin ödediği primleri ile birlikte değerlendirilip; şirketin ihtiyatlılık prensiplerine göre hesaplanacak tüm teknik giderlerinin ve şirket payının düşülmesinden sonra, dönem sonunda artı bir bakiye oluşması durumunda, bu bakiyenin, şirketin pay almasına müsaade edilmeksizin Danışma Kurulu’nun onaylayacağı esaslar kapsamında Katılım/Tekafül Sigortacılığı prensiplerine uygun yöntemlerle değerlendirilmesi (Bakiyenin iade edilmesi, hayır amaçlı projelerde kullanılabilmesi veya İslami Finans prensiplerine aykırı olmayan başka yöntemlerle dağıtımın yapılması, vb.)

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. katılım sigortacılığı esasına göre çalışma prensipleri dâhilinde tüm yatırımlarını faizsiz enstrümanlara yapmakta ve ayrıca konusunda uzman bir Danışma Kurulundan tüm anlaşma ve yeni ürünler için görüş almaktadır.

X