BES Devlet Katkısı

Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25’i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır.
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen katkı payları için devlet katkısı hesaplaması yapılmaktadır.
Bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm katılımcılar belirlenen limit dahilinde devlet katkısından faydalanabilirler.
Evet, 7 Haziran 2013 tarihinde yapılan değişiklikle 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla, ilgili katılımcıların katkı payı ödemeleri de devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmektedir.
Katılımcı adına ödenen katkı payının ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, %25’i devlet katkısı olarak hesaplanır.
Evet, bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının %25’ini geçemez. Limit hesabı katılımcı bazında yapılır.
Sözleşmenin yürürlük tarihinden bağımsız olarak 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen katkı payları için devlet katkısı hesaplaması yapılmaktadır.
Hayır, katılımcıların ödedikleri katkı payı tutarını vergi matrahından indirim yapmak sureti ile kullandıkları vergi avantajı uygulaması 31 Aralık 2012 tarihinde sona ermiştir. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren devlet katkısı uygulamasına geçilmiştir.
Evet, devlet katkısından yararlanabilmek için katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin katılımcının kendisi olma koşulu aranmaz. Bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine ödenen katkı payı tutarları için ödeyen tarafa bakılmaksızın devlet katkısı hesaplaması yapılmakta ve katılımcının emeklilik hesabına devlet tarafından ödenmektedir.
Evet, vergi mükellefi olsun olmasın bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödenen herkes belirlenen limitler dahilinde devlet katkısından yararlanabilmektedir.
Devlet katkısı tutarına ilişkin üst sınır katılımcı bazında uygulanmaktadır. Aynı dönemde birden fazla sözleşmesine katkı payı ödeyen katılımcının ödediği toplam katkı payı tutarı için hesaplanan devlet katkısı tutarı, ilgili ayda sözleşme başına ödenen katkı payının ağırlığına göre sözleşmelerine dağıtılmaktadır. Bir takvim yılı içinde ödenen ve devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacak katkı payı tutarı, yıllık brüt asgari ücret kadardır.
A Sözleşmesine Ödenen Katkı Payı Tutarı= 450 TL
B Sözleşmesine Ödenen Katkı Payı Tutarı= 150 TL
İlgili Takvim Yılı Kalan Limit (Devlet Katkısı)= 125 TL
A Sözleşmesi Devlet Katkısı Tutarı= 125*(450 TL/600 TL) = 93,75 TL
B Sözleşmesi Devlet Katkısı Tutarı= 125* (150 TL/600 TL) = 31,25 TL 
Devlet katkısından yararlanabilmek için katkı payı ödemesi yapıldıktan sonra katılımcı tarafından yapılması gereken bir işlem bulunmamaktadır. Devlet katkısı hesaplaması ödenen katkı payları üzerinden otomatik yapılmakta, katılımcının herhangi bir beyanı ya da bildirimi aranmamaktadır.
Hayır, katkı payı tahsilatının blokaj süresi sonunda nakden şirket hesaplarına intikal ettiği aya ilişkin devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacaktır. Bununla birlikte, 2012 yılında provizyonu gerçekleştirilen katkı payı ödemeleri 2013 yılında şirket hesaplarına nakden intikal etmiş olsa bile devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınmaz.
Devlet katkısı hesaplaması şirketler tarafından iletilen veriler üzerinden Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından yapılmaktadır.
Müsteşarlık tarafından EGM’ye, EGM tarafından da sözleşmenin bulunduğu şirkete iletilen devlet katkısı tutarı, şirket tarafından sözleşme kapsamındaki devlet katkısı hesabına aktarılmaktadır. Devlet katkısı tutarı ve getirisi katılımcı tarafından devlet katkısı hesabından izlenebilecektir.
Devlet katkısı tutarı, katkı payı ödeme tarihinizi takip eden 3 ay içinde emeklilik hesabınıza şirketiniz tarafından aktarılır.
Devlet katkısı, şirket tarafından devlet katkısı fonu olarak tanımlanmış ve portföy sınırlamaları Müsteşarlıkça belirlenmiş fonlarda değerlendirilir.
İşveren tarafından katılımcı adına ödenen katkı paylarına devlet katkısı ödenmemektedir. İşverenler, ücretliler adına ödenen katkı payını Kanun’da belirlenen limit (ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’i ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarı) dahilinde ticari kazançlarının tespitinde gider olarak indirim konusu yapabilmektedir.
Hayır, ilgili süre devlet katkısına esas süre hesabında dikkate alınmaz, sadece katılımcının bireysel emeklilik sözleşmesinin süresi dikkate alınarak hesaplama yapılır. Bununla birlikte, emeklilik hakkı kazanma durumunda devlet katkısı ve getirisinin tümüne hak kazanılmaktadır. Örneğin 10 yılını dolduran işveren grup emeklilik sertifikası kapsamındaki birikimler 1 yılını dolduran bireysel emeklilik sözleşmesine aktarıldığında devlet katkısına hak kazanmaya esas süre 1 yıl olarak korunur.
Evet, katılımcı adına ödenen düzenli, ek, başlangıç adı altında yapılan tüm katkı payı ödemeleri için belirlenen limit dahilinde devlet katkısı alınabilmektedir.
Hayır, emeklilik şirketleri ya da diğer ilgili kurumlar tarafından ek fayda kapsamında yapılan ödemeler devlet katkısı hesabında dikkate alınmamaktadır.
Hayır, vakıf ve sandıklardan aktarılan tutarlar, devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmez.
Başka şirketten aktarımla gelen tutarlar, devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmez.
İşveren grup emeklilik sözleşmesinden hak kazanılarak birikim transferi yoluyla aktarılan tutarlar devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınmaz.
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı hesaplaması yapılmaktadır. 2012 yılında, 2012 yılından sonraki dönemlere ilişkin yapılmış katkı payı ödemeleri için devlet katkısı hesaplanmaz.
Evet, 29 Mayıs 2012 tarihi itibarı ile sistemde bulunan katılımcıların herhangi bir sözleşmesini 29 Haziran 2012 ve 29 Haziran 2014 tarihleri arasında herhangi bir nedenle birikimlerinin bir kısmını ya da tamamını alarak sonlandırmaları durumunda, 31 Aralık 2014 tarihine kadar katılımcı adına yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı hesaplaması yapılmayacaktır.

Evet, 1 Ocak 2016 tarihine kadar katılımcıların sistemden ayrılmaması durumunda, 2013 yılından önce geçirilen süreye bağlı olarak devlet katkısı hak kazanma esas süresine aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde süre eklemesi yapılacaktır.

1 Ocak 2013’ten Önce Sistemde Geçirilen Süre

Eklenecek Süre

3 yıldan fazla 6 yıldan az ve 6 yıl

1

6 yıldan fazla 10 yıldan az ve 10 yıl

2

10 yıldan fazla

3

Birikimlerin başka bir şirkete aktarılması durumunda devlet katkısı hesabındaki tutarlar da birikimlerle birlikte yeni şirkete aktarılır. Henüz hesaba intikal etmemiş bir devlet katkısı bulunması halinde, bu tutar eski şirket tarafından hesaba ödenmesini müteakip en geç iki iş günü içinde yeni şirkete gönderilecektir.
Emeklilik, vefat ve maluliyet durumlarında, devlet katkısı ve getirilerinin tümüne hak kazanılmaktadır.

Devlet katkısına hak ediş uygulaması gereği, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra sistemde geçirilen süreye göre tabloda belirtilen oranlarda devlet katkısı ve getirisinin bir bölümü veya tamamı katılımcıya ödenecektir.

1 Ocak 2013’ten Sonra Sistemde Geçirilen Süre

Hak Ediş Oranı

3 yıldan 6 yıla kadar

%15

6 yıldan 10 yıla kadar

%35

10 yıl ve daha fazla

%60

Emeklilik, vefat, maluliyet

%100

Devlet katkısının hak kazanılan bölümüne ilişkin getirisi üzerinden; tabloda belirtilen oranlar kadar stopaj kesintisi yapılır.
Katılımcının hesabına henüz intikal etmemiş devlet katkısı tutarı katılımcının ayrıldığı sözleşmenin bulunduğu şirket hesaplarına intikalini takip eden iş günü sonuna kadar katılımcı tarafından bildirilen hesap numarasına ödenir.
Bu durumda, katılımcı devlet katkısı hesabındaki tutarın tamamına hak kazanır. Bu tutar, katılımcı tarafından belirlenen lehdar ya da lehdarlara ödenir.

Hayır, devlet katkısı tutarı ve getirileri haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez.

Katkı payı ödemesi yapılan sözleşmenin bağlı bulunduğu emeklilik şirketine başvurulması gerekmektedir.

Canlı Destek Merkezi Sonlandır

Müşteri temsilcimizin size daha iyi hizmet verebilmesi için lütfen bizimle aşağıdaki bilgileri paylaşınız.

Müşteri temsilcilerimiz hafta içi 09:00 - 19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Görüşmeniz sonlandırıldı

Müşteri temsilcimiz ile yaptığınız görüşme ile ilgili memnuniyet düzeyinizi lütfen belirtiniz.

Değerlendirmeniz için teşekkür eder, hayırlı günler dileriz.